Yayınlar ve Özgeçmiş

1. Adı Soyadı: Mustafa Uslu
2. Doğum Tarihi: 20.03.1975
3. Unvanı: Prof.Dr. Öğretim Üyesi
4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans: Eğitim Bilimleri Bölümü/ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Selçuk Üniversitesi 1992-1996
Y. Lisans: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü 1997-1999
Doktora: Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/ Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü 1999-2005
Doç.Dr. Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme/Bilim Dalı/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Öğretim Kurulu/ Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı 2015

5. Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2007
Doçentlik Tarihi :2015
Profesörlük Tarihi :2023
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
2018
MAMMADZADA FIDAN, (2018). Azerbaycanda 2-6 yaş arası gelişimsel açıdan yetersizlik gösteren çocukların ailelerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi, Selçuk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı

TAGHIYEVA NESIBA, (2018). Azerbaycan`da çalışan ve çalışmayan annelerin çocuk yetiştirme becerileri ve çocuklarının bağlanma stillerinin incelenmesi, Selçuk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı

ERDOĞAN SALİHA, (2018). EVLİ BİREYLERİN EVLİLİK DOYUMU VE MERHAMET DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Selçuk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı

TÜMÖZ ESRA DİLARA, (2018). Kadınlarda Evlilik Doyumunun Kadınların Kişilik Özellikleri, Yalnızlık Algıları ve Eş Değerlendirmeleri Bağlamında İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı 2016

ATILGAN YUSUF OKTAY, (2016). Van-Erciş Depreminde yakın kaybı yaşamış ergenlerin travma sonrası stres düzeyleri ve yas süreçlerinin incelenmesi, Mevlana Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı 2015

OKUMUŞOĞLU OSMAN, (2015). Sınıf tekrarı yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin benlik saygıları ve öznel iyi oluşlarının; akademik tükenmişliği, kontrol odağı, eğitim stresleri açısından incelenmesi, Mevlana Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı 2014

EREN RASİM, (2014). Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve bağımsız anaokullarındaki rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerinin incelenmesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 2010

POLAT SEYAT, (2010). İlköğretim beşinci sınıfta fen ve teknoloji dersinde üstbiliş stratejilerine dayalı öğretim uygulamasının, öğrenci erişilerine etkisi, Selçuk Üniversitesi->Eğitim Bilimleri Enstitüsü->Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı 2009

TUNALI FADİMANA, (2009). Yeni ilköğretim 1., 2., ve 3. sınıf hayat bilgisi programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar, Selçuk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 2008

OLCAY OYA, (2008). Bazı kişisel ve ailesel değişkenlere göre okulöncesi dönemdeki çocukların sosyal yetenekleri ve problem davranışlarının analizi, Selçuk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı
6.2. Doktora Tezleri
1. TÜRKOĞLU BENGÜ, (2016). Oyun temelli bilişsel gelişim programının 60-72 aylık çocukların bilişsel gelişimine etkisi, Selçuk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı 2014

2. KEFİ SARA, (2014). Destekleyici bilim etkinlikleri programı eğitiminin okulöncesi eğitim öğretmenlerinin temel bilimsel süreç becerilerini kullanma düzeylerine etkisi, Selçuk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı

7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
M.Uslu, “Relationship between degrees of self-esteem and peer pressure in high school adolescents.”, International Journal of Academic Research Part B (ISI) , 117-122 pp., 2013 , DOI: dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2013/5-3/B.19
C.Arslan;, E.Hamarta:, M. Uslu “The Relationship Between Conflict Communication, Self-Esteem, And Life Satisfaction İn University Students”,Educational Research and Reviews (ERIC) , 31-34 pp., 2010
S. Avsaroglu, S. Unuvar, M. Uslu, “The effects of hotel employees’ psychological needs on their self-respect”, International Journal of Academic Research (ISI)Part B; , 288-296 pp., 2013 , DOI: 10.7813/2075-4124.2013/5-2/B.45
Türkoglu, Bengü; M. Uslu, The Opinions of University Graduate Working Mothers Who Have 36-60-Months-Old Children about the Quality of the Time Spent with Their Children: A Phenomenological Analysis, International Journal of Progressive Education, v15 n3 p123-143 , 2019 ( ERIC)

Görücü, A.,Uslu, Ö.S., Uslu, Mustafa.(2021)The Effect of Exercise on Anxiety Levels of Pregnant and Non-Pregnant Women, Pakistan Journal of Medical and Health Sciences 15(10):2900-2910, October 2021 DOI: 10.53350/pjmhs2115102900 (SCİ-E) (WOS)

7.2.Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Ş. Unuvar, S. Avsaroglu, M.Uslu,(2012) “An Evaluation of Optimism and Life Satisfaction of Undergraduate Students in the School of Tourism and Hotel Management.”, Asian Social Science, , 140-147 pp., 2012 , DOI: 10.5539/ass.v8n12p140

M. Uslu,(2013) ” Investigation of relationship between pedagogical formation program students’ personality traits and attitudes towards teaching profession
.”,İnternational Journal of Human Sciences , 233-245 pp., 2013
Altın A,Sanioğlu A,Uslu M. (2013). Comparison of locus of control for students at school ofphysical education and sports with regard to somevariables. Turkish Journal of Sport and Exercise, 15(1), 84-87.
S. Kefi and M. Uslu, (2015)The Effects of Supportive Scientific Activities Education Program on Pre-School Teachers’ Usage Levels of Basic Scientific Process Skills , Middle-East Journal of Scientific Research 23 (11): 2619-2626, 2015 ISSN 1990-9233 © IDOSI Publications, 2015 DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2015.23.11.22389
B.Türkoğlu; M.Uslu (2016) Oyun Temelli Bilişsel Gelişim Programinin 60-72 Aylik Çocuklarin Bilişsel Gelişimine Etkisi / The Effect Of Game Based Cognitive Development Programme On Cognitive Development Of 60-72 Months Old Children The Journal of International Education Science, Sayı 6, Ss, 50-68; Doi Number ttp://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.202
Görücü, A., Köksal O. & Uslu M. (2016) Examining the physical education teacher concept related metaphor perceptions of secondary school students. Turkish Journal of Sport and Exercise, Volume: 18 – Issue: 2 – Pages: 128-139 DOI: 10.15314/tjse.79586
Uslu, M. (2021), Türkiye’de Sosyal Medya Bağımlılığı ve Kullanımı Araştırması/The Analysis of Social Media Addiction and Usage in Turkey. Turkish Academic Research Review, 6 (2), 370-396. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarr/issue/62824/933479
https://www.researchgate.net/publication/352745060_Turkiye’de_Sosyal_Medya_Bagimliligi_ve_Kullanimi_Arastirmasi

7.3.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
Uslu,M., H. Pepe, S.Avşaroğlu, Ş S. Balcı, The 46th ICHPER.SD Anniversary World Congress konferansı dahilinde “The 46th ICHPER.SD Anniversary World Congress congress proceedings” bildiri kitapçığındaki “The Study of the Levels of Professional Burnout for the teachers of Physıcal Education and Sports.”, 345-352 pp., İstanbul, Kasım, 2005
H.Pepe, Uslu, M.; Avşaroğlu, S. ; Balcı Ş,S. ;Özdemir, M., The 9th International Sports Sciences Congress konferansı dahilinde “The 9th International Sports Sciences Congress Proceedings Book” bildiri kitapçığındaki “Türk Güreş Hakemlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, 1104-1107 pp., Muğla,Türkiye, Kasım, 2006
N.Çeliköz, N. D.Saltalı, Y. Erişen, S. Çetin, M.Uslu, O.Kapıcıoğlu, S.şen, Z. Seçer, 11th International Conference on Further Education in the Balkan Countries konferansı dahilinde “Further Education in the Balkan Countries” bildiri kitapçığındaki “The Study of Preparing a Valid and Reliable Assessment Scale to Determine II. Stage Primary Education Students’ and Adults’ Multiple Intelligences”, 137-148 pp., Konya,Türkiye, Ekim 2008
M.Uslu, S.Avşaroğlu, H.Pepe, Ş.S.Balcı,S. Revan, Further Education in the Balkan Countries konferansı dahilinde “11. International Conference on Further Education in the Balkan Countries, Education and Pedagogy in Balkan Countries 9, Volume I” bildiri kitapçığındaki “Investigating the Psychological Levels of the University Students”, 303-318 pp., Konya, Türkiye, Kasım 2008
M.Uslu, B. Uslu, 11. International Conference On Further Education In The Balkan Countries konferansı dahilinde “11. International Conference on Further Education in the Balkan Countries, Education and Pedagogy in Balkan Countries 9, Volume I” bildiri kitapçığındaki “The Research of the Unıversıty Students’ Hopelessness and State Traıt Anxıety Inventory Who Study Foreıgn Languages in Prep Classes”, 405-416 pp., Konya,Türkiye, Kasım,2008
M.Uslu,, Ç.Girgin,, World Conference on Educational Sciences konferansı dahilinde “Procedia – Social and Behavioral Sciences” bildiri kitapçığındaki “”Determining And Evaluating The Needed Psychological Support And Education To Families Of Children With Special Health Care Needs””, 1366-1371 pp. pp., North Cyprus, 2009

M.Uslu,, Ç.Girgin, “, WCES 2010, World Conference on Educational Sciences konferansı dahilinde “Procedia – Social and Behavioral Sciences” bildiri kitapçığındaki “The Effects Of Residential Conditions On The Problem Solving Skils Of University Students”, 3031-3035 pp., pp., İstanbul, Türkiye, 2010

Uslu.M., The Study of Teenager’s Self-Esteem In Terms Of Academic Focus of Control, Education Stress and School Burnout , 1st International Academic Research Congress 3/5 Kasım 2016, Antalya,Full Text- Pegem Akademi. e- ISBN 978-605-318-752-3
Köksal Onur,Mamiyev Devlet,Yıldız Baş Sare,Uslu Mustafa (2016). Okul Oncesı Ogretmenlerının Dıl Gelısim Problemlerı Olan Ogrencılere Yonelık Kullandıkları Yontemlerın Incelenmesı. Internatıonal Academıc Research Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3233196)
Uslu , M, E.D. Tümöz; “Kadinlarda Evli̇li̇k Doyumunun Kadinlarin Ki̇şi̇li̇k Özelli̇kleri̇ Yalnizlik Algilari Ve Eş Değerendi̇rmeleri̇ Bağlaminda İncelenmesi̇ “Ines 2017, Ii Internati̇onal Academi̇c Kongress 18/21 October 2017 Antalya/Alanya,
Uslu.M., Rahmi Saylık , Percei̇ved Stress İn Hi̇gh And Low Neuroti̇cs Duri̇ng Easy And Di̇ffi̇cult Task Performance “Ines 2017, Ii Internati̇onal Academi̇c Kongress 18/21 October 2017 Antalya/Alanya,
Uslu.M.,Ö.S.Hızıroğlu; Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n ” Rekreati̇f Faali̇yet” Kavramina İli̇şki̇n Metafori̇k Algilari , Ines 2017, Ii Internati̇onal Academi̇c Kongress 18/21 October 2017 Antalya/Alanya,
Budak Onay,Çoban Çetin,Köroğlu Alper Yusuf,Doğan Ömer Faruk,Uslu Mustafa (2018). Boşanma Nedeniyle Ebeveyn Kaybına Uğrayan Çocuk Ve Ergenlerin Yas Sürecinde Yaşadıkları. Iıı. Ines Educatıon And Socıal Scıence Congress, 1558-1563. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4550989)
Uslu Mustafa,Mammadzada Fidan (2018). Azerbaycan’da 2-6 Yaş Arası Gelişimsel Açıdan Yetersizlikgösteren Çocukların Ailelerinin Bazı Değişkenlere Göreincelenmesi. Iıı.Ines Educatıon And Socıal Congress, 1(1), 845-856. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4703218)
Doğan Ömer Faruk,Köroğlu Alper Yusuf,Çoban Çetin,Budak Onay,Uslu Mustafa (2018). Vefat Nedeniyle Baba Kaybına Uğrayan Çocuk Ve Ergenlerin Yassürecinde Yaşadıkları. Iıı. Ines Educatıon And Socıal Scıence Congress, 1498-1502. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4550945)
Uslu Mustafa,Tağıyeva Nesibe (2018). Azerbaycan`Da Çalışan Ve Çalışmayan Annelerin Çocukyetiştirme Becerileri Ve Çocuklarının Bağlanmastillerinin İncelenmesi. Iıı.Ines Educatıon And Scıence Congres, 1(1), 857-863. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4703005)

7.4.Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Uslu M. (2008) Eğitime Yeni Bakışlar I, Bölüm Adı:(Çocuk Eğitiminde Ana-Babalara Tavsiyeler) Eğitim Akademi, Editör:Ali Murat Sünbül, Basım Sayısı:3, Sayfa Sayısı 455, Isbn:975-8436-16-3, Türkçe(Bilimsel Kitap)
Uslu, M. (2017) Bilgiyi İşleme Kuramı; Eğitim Psikolojisi, Pegem Akademi, Editör:Mehmet Engin Deniz, Basım Sayısı:9, Sayfa Sayısı 5780, Isbn:978-605-241-048-6, Türkçe(Ders Kitabı)
Uslu , M & E.D. Tümöz. (2017). Kadınlarda evlı̇lı̇k doyumunun kadınların kı̇şı̇lı̇k özellı̇klerı̇ yalnızlık algıları ve eş değerendı̇rmelerı̇ bağlamında ı̇ncelenmesı̇. Eğitim Araştırmaları 2017 içinde. Konya: Çizgi Kitabevi. ISBN: 978-605-196-090-6
Uslu, M ., Ö.S.Hızıroğlu. (2017). Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n ”Rekreati̇f Faali̇yet” Kavramina İli̇şki̇n Metafori̇k Algilari. Sağlık ve Spor Araştırmaları 2017 içinde. Konya: Çizgi Kitabevi. ISBN: 978-605-196-
Uslu, M. & Erdoğan, S. (2018). Evli Bireylerin Evlilik Doyumu Ve Merhamet Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim Bilimleri Çalışmaları 2018 içinde. Konya: Çizgi Kitabevi. ISBN:978-605-196-224-5.
Uslu, M. (2018). Bilgiyi İşleme Kuramı Eğitim Psikolojisi. Eğitim Psikolojisi içinde. Ankara: Pegem Akademi. ISBN:978-605-241-048-6.
Türkoglu B.,Uslu, M. (2019 ) New Horizons in Educational SciencesBölüm Adı:A Qualitative Overview on the Opinions of Preschool Teachers on the Board Games-Based Cognitive Education Program Yazar Bilgisi, Gece Kitaplığı Editör:Dr. Ögr. Üyesi Muhammet Baki Minaz, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-7749-99-4, Ingilizce(Bilimsel Kitap)
Uslu, M. (2019) Sigara Bağımlılığı,Tüm Yönleriyle Bağımlılık
Editör(ler): Ali Eryılmaz, M. Engin Deniz, ISBN: 9786052418154Pegem A Yayıncılık – Akademik Kitaplar
Uslu, M. (2020) Pandemi Sürecinde Sosyal Medya Bağımlılığı ( Kitap Bölümü);Covid-19 Pandemi Sonrası Dijitalleşme Eğilimlerinin Sosyal ve Beşeri Bilimlere Yansımaları, Ed. Doç.Dr. fatih Uslu, Nobel Yayınları 2020
Uslu, M. (2021) Yas ve Çocuk (Ebeveynini / Bir Yakınını Kaybeden Çocuklara ve Geride Kalan Yetişkinlere Yardım ve Öneriler)
Uslu, M. (2021) (Editör) Çocuklar ve Ergenler için Yas ve Travma Yaşantılarında Yardımcı Hikayeler, Çizgi Kitabevi

7.5.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

B.Türkoğlu,N.Çeliköz,M.Uslu, “3-6 Yaş Aralığında Çocuğu Olan Babaların Nitelikli Zaman Algılarına Dair Görüşleri”, Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi , 54-71 Pp., 2013 ,
M.Uslu, B.Uslu, “Okul Öncesi Öğrencilerinin Cinsiyet, Anne-Baba Eğitimi Ve Yaş Özellikleri Açısından Okula Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi”, Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi- Journal Of Research İn Education And Teaching , 16-25 Pp., 2013
M.Uslu, R. Arı., “Resmi Eğitim Kurumlarında Çalışan Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Uzmanlarının Bazı Değişkenlerine Göre İş Doyum Düzeyleri.”, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 25. Yıl Özel Basım , 30-42 Pp., 2000 , (Yüksek Lisans Tezinden Türetilmiştir)
M.Uslu, R. Arı, “Resmi Eğitim Kurumlarında Çalışan Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Uzmanlarının Denetim Odaklarına Göre İş Doyum Düzeyleri.”, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 258-265 Pp., 2001 , (Yüksek Lisans Tezinden Türetilmiştir)
M.Uslu, R. Arı. , “Psikolojik Danışmanların Danışma Beceri Düzeylerinin İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 509-520 Pp., 2005 (Doktora Tezinden Türetilmiştir)
Polat, S , Uslu, M . (2012). The Effect Of Teaching Based On Metacognitive Strategies On 5 Th Grade Students’ Achievement In Science And Techonology Course. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012 (11), . Retrieved From Http://Ijisae.Atscience.Org/Usaksosbil/Issue/21645/232690

7.6.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Uslu,M., H. Pepe, S.Avşaroğlu, Ş S. Balcı, The 46th ICHPER.SD Anniversary World Congress konferansı dahilinde “The 46th ICHPER.SD Anniversary World Congress congress proceedings” bildiri kitapçığındaki “The Study of the Levels of Professional Burnout for the teachers of Physıcal Education and Sports.”, 345-352 pp., İstanbul, Kasım, 2005
H.Pepe, Uslu, M.; Avşaroğlu, S. ; Balcı Ş,S. ;Özdemir, M., The 9th International Sports Sciences Congress konferansı dahilinde “The 9th International Sports Sciences Congress Proceedings Book” bildiri kitapçığındaki “Türk Güreş Hakemlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, 1104-1107 pp., Muğla,Türkiye, Kasım, 2006
N.Çeliköz, N. D.Saltalı, Y. Erişen, S. Çetin, M.Uslu, O.Kapıcıoğlu, S.şen, Z. Seçer, 11th International Conference on Further Education in the Balkan Countries konferansı dahilinde “Further Education in the Balkan Countries” bildiri kitapçığındaki “The Study of Preparing a Valid and Reliable Assessment Scale to Determine II. Stage Primary Education Students’ and Adults’ Multiple Intelligences”, 137-148 pp., Konya,Türkiye, Ekim 2008
M.Uslu, S.Avşaroğlu, H.Pepe, Ş.S.Balcı,S. Revan, Further Education in the Balkan Countries konferansı dahilinde “11. International Conference on Further Education in the Balkan Countries, Education and Pedagogy in Balkan Countries 9, Volume I” bildiri kitapçığındaki “Investigating the Psychological Levels of the University Students”, 303-318 pp., Konya, Türkiye, Kasım 2008
M.Uslu, B. Uslu, 11. International Conference On Further Education In The Balkan Countries konferansı dahilinde “11. International Conference on Further Education in the Balkan Countries, Education and Pedagogy in Balkan Countries 9, Volume I” bildiri kitapçığındaki “The Research of the Unıversıty Students’ Hopelessness and State Traıt Anxıety Inventory Who Study Foreıgn Languages in Prep Classes”, 405-416 pp., Konya,Türkiye, Kasım,2008
M.Uslu,, Ç.Girgin,, World Conference on Educational Sciences konferansı dahilinde “Procedia – Social and Behavioral Sciences” bildiri kitapçığındaki “”Determining And Evaluating The Needed Psychological Support And Education To Families Of Children With Special Health Care Needs””, 1366-1371 pp. pp., North Cyprus, 2009
M.Uslu,, Ç.Girgin, “, WCES 2010, World Conference on Educational Sciences konferansı dahilinde “Procedia – Social and Behavioral Sciences” bildiri kitapçığındaki “The Effects Of Residential Conditions On The Problem Solving Skils Of University Students”, 3031-3035 pp., pp., İstanbul, Türkiye, 2010
Uslu.M., The Study of Teenager’s Self-Esteem In Terms Of Academic Focus of Control, Education Stress and School Burnout , 1st International Academic Research Congress 3/5 Kasım 2016, Antalya,Full Text- Pegem Akademi. e- ISBN 978-605-318-752-3
Köksal Onur,Mamiyev Devlet,Yıldız Baş Sare,Uslu Mustafa (2016). Okul Oncesı Ogretmenlerının Dıl Gelısim Problemlerı Olan Ogrencılere Yonelık Kullandıkları Yontemlerın Incelenmesı. Internatıonal Academıc Research Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
Uslu.M., Rahmi Saylık , Perceı̇ved Stress İn Hı̇gh And Low Neurotı̇cs Durı̇ng Easy And Dı̇ffı̇cult Task Performance “Ines 2017, Iı Internatı̇onal Academı̇c Kongress 18/21 October 2017 Antalya/Alanya
Budak Onay,Çoban Çetin,Köroğlu Alper Yusuf,Doğan Ömer Faruk,Uslu Mustafa (2018). Boşanma Nedeniyle Ebeveyn Kaybına Uğrayan Çocuk Ve Ergenlerin Yas Sürecinde Yaşadıkları. Iıı. Ines Educatıon And Socıal Scıence Congress, 1558-1563. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
Uslu Mustafa,Mammadzada Fidan (2018). Azerbaycan’da 2-6 Yaş Arası Gelişimsel Açıdan Yetersizlikgösteren Çocukların Ailelerinin Bazı Değişkenlere Göreincelenmesi. Iıı.Ines Educatıon And Socıal Congress, 1(1), 845-856. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4703218)
Doğan Ömer Faruk,Köroğlu Alper Yusuf,Çoban Çetin,Budak Onay,Uslu Mustafa (2018). Vefat Nedeniyle Baba Kaybına Uğrayan Çocuk Ve Ergenlerin Yassürecinde Yaşadıkları. Iıı. Ines Educatıon And Socıal Scıence Congress, 1498-1502. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
Uslu Mustafa,Tağıyeva Nesibe (2018). Azerbaycan`Da Çalışan Ve Çalışmayan Annelerin Çocukyetiştirme Becerileri Ve Çocuklarının Bağlanmastillerinin İncelenmesi. Iıı.Ines Educatıon And Scıence Congres, 1(1), 857-863. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4703005)
E.Hamarta,M. Uslu, E.,E. Deniz, ., Xı. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Konferansı Dahilinde “Xı. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Kitapçığı, Eğitim Kitabevi Yayınları” Bildiri Kitapçığındaki “Engelli Çocuğu Olan Anne-Babaların Umutsuzluk Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.”, 161-170 Pp., Konya, Türkiye, 2001

9.İdari Görevler
Konya-Beyşehir RAM Kurucu Müdürü 1997-1998
S.Ü., Mesleki Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikoteknik A.B.D.Bşk. 2007-2012
Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı, 2012- 2016
Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı, 2012- 2016
Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Beslenme ev Ekonomisi Bölüm Başkanı, 2013- 2014
Selçuk Üniversitesi Pedagojik Formasyon Koordinatörü 2013-
Selçuk Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı Koordinatörü 2013-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ. 2010-2016
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2010-2016
S.Ü. Eğitim Fakültesi, Dekan Yardımcısı 2018 –2019

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Türk Psikolojik danışma ve Rehberlik Derneği
1. Ödüller
2. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2019-2020 Güz Psikolojik danışma uygulamaları
Öğrenme Psikolojisi
Rehberlik
Eğitim psikolojisi
İlkbahar Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Kişilik Kuramları

2020-2021 Güz Krize müdahale
Rehberlik (2 şube)
Psikolojik danışma Uygulamaları
Psikolojik danışma Kuramları
İlkbahar Kişilik Kuramları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri